წესები

დამტკიცებულია დამფუძნებლების გადაწყვეტილებით

არაკომერციული ორგანიზაცია (ფონდი) "საქართველოს მეგობრეები"

დათარიღებულია __ 2019 წლის სექტემბრით

ქარტია

არასამეწარმეო (არაკომერციული) ორგანიზაცია (ფონდი)

"საქარტელოზი მეგობრები"

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

საქარტველოს მეგობრედის ფონდი არის წევრობის დაფუძნებული არაკომერციული (არაკომერციული) ორგანიზაცია, რომელიც შექმნილია ინდივიდუალური ინიციატივით, რომელიც გაერთიანებულია ერთობლივი საქმიანობის საფუძველზე, საერთო ინტერესების დასაცავად და ამ წესდებით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად.
ფონდი შექმნილია მეწარმე და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან.
ორგანიზაციის სახელწოდება: საქარტველოს მეგობრედის ფონდი.
ორგანიზაციის სახელი ინგლისურად: ფონდი "მეგობრები-საქართველო".
იურიდიული ფორმა: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი.
იურიდიული მისამართი: თბილისი, რუსთავსკოიის გზატკეცილი, 19, კორპუსი 3 აფ. I სართული
ორგანიზაციის ელ.ფოსტა: _________________________
ფონდი მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის, საქართველოს სხვა სამართლებრივი აქტების, ამ წესდების შესაბამისად და მის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს ზოგადად აღიარებული საერთაშორისო პრინციპებით, ნორმებითა და სტანდარტებით.
ფონდის მიზნებია:
მიტოვებული, დაკარგული და ღარიბი (შემდგომში - უსახლკარო) ცხოველებისთვის თავშესაფრის გახსნა;
მაწანწალა ცხოველების და მათი რიცხვების ჰაბიტატების მონაცემთა ბაზის შექმნა;
მაწანწალა ცხოველების ხაფანგი და მათ მაშველ ცხოველთა თავშესაფარში განთავსება;
მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის სტერილიზაცია კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
მაწანწალა ცხოველების ვაქცინაცია ინფექციური დაავადებების გავრცელების თავიდან ასაცილებლად;
ცხოველების გამოჯანმრთელებისთვის სამკურნალო და სხვა პრევენციული ზომების ჩატარება;
რეაბილიტაცია, ფსიქიკის კორექტირება და ცხოველების ქცევა;
ფონდის საქმიანობაში ჩართვა, ძაღლების გადამუშავების, ვეტერინარის, პირუტყვის კონსულტაციისთვის და ცხოველების პრაქტიკული დახმარების საკითხებში;
მოხალისეების მოზიდვა და დაინტერესებული პირებისა და ორგანიზაციების ძალისხმევა აერთიანებს ცხოველების დასახმარებლად;
განმანათლებლური სამუშაო მოსახლეობასთან და ორგანიზაციების ლიდერებთან, მედიის მონაწილეობით ცხოველების შენახვის კულტურის გასაუმჯობესებლად (ბროშურები, საგაზეთო სტატიები, მონაწილეობა სატელევიზიო გადაცემებში და ა.შ.);
დახმარება ცხოველთა დაცვის საკანონმდებლო ჩარჩოების შემუშავებაში და ცხოველთა დაცვის სფეროში საკანონმდებლო და სამართლებრივი აქტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღებაში;
ცხოველთა შენახვის, გამოყენებისა და დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ საზოგადოებრივი კონტროლის ორგანიზება;
მოსახლეობის იურიდიული დახმარება ცხოველის ცხოვრების უფლების დაცვაში;
საზოგადოებრივი ინიციატივების მხარდაჭერა და მიმართვა, რომლებიც მიმართულია ცხოველების არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვაში, საქართველოს ამჟამინდელი კანონმდებლობის ფარგლებში;
ფონდის საგნებზე ლექციების, გამოფენების, ლატარიების, სპორტული აუქციონის ჩატარება და სხვა ღონისძიებების ჩატარება;
დახმარება სანიტარული და ვეტერინარული მდგომარეობის გაუმჯობესებაში ქართლის რეგიონში და საქართველოს სხვა რეგიონებში.

ფონდის საქმიანობა ემყარება ნებაყოფლობითობის, თანასწორობის, თვითმმართველობისა და კანონის უზენაესობის პრინციპებს.
ფონდს შეუძლია შეუერთდეს საზოგადოებრივ გაერთიანებათა გაერთიანებებს (ასოციაციებს).
ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მისი წევრების, აგრეთვე, აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირების (პირების) წინაშე, ხოლო მისი წევრები, აგრეთვე აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირი (პირები) არ არის პასუხისმგებელი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ვალდებულებებისთვის.
ფონდის საქმიანობა არის საჯარო, ხოლო ინფორმაცია მისი შემადგენელი და პროგრამული დოკუმენტების შესახებ საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი და ღია.
ფონდს შეუძლია, საკუთარი სახელით, შეიძინოს ქონებრივი და პირადი არაქონებრივი უფლებები, შეასრულოს ვალდებულებები, იყოს მოსარჩელე და მოპასუხე სასამართლოში, ხოლო მისი ნორმატიული მიზნების მიღწევის ინტერესებიდან გამომდინარე, განახორციელოს გარიგებები, რომლებიც შეესაბამება ფონდის ნორმატიულ მიზნებს და საქართველოს კანონებს, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
ფონდი საქარტველ მეგობრაბი უფლებამოსილია ჩაერთოს დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობაში, რომლის მოგებაც უნდა იქნას გამოყენებული ფონდის მიზნების განსახორციელებლად. დაუშვებელია ამგვარი საქმიანობიდან მიღებული მოგების განაწილება დამფუძნებლებს, ფონდის წევრებს, დონორებს, აგრეთვე მმართველ და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირებს შორის.
ფონდს აქვს ცალკეული ქონება და დამოუკიდებელი ნაშთი, ანგარიშსწორება და სხვა ანგარიშები საქართველოს ბანკებსა და სხვა ქვეყნებში, ასევე შეიძლება ჰქონდეს ბეჭედი, ბეჭედი, ემბლემები, ასო, რომელსაც აქვს თავისი სახელი. ფონდს შეიძლება ჰქონდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებული სიმბოლოები, მათ შორის ემბლემები, დროშები, პერანგები.
ფონდი დამოუკიდებლად განსაზღვრავს თავისი საქმიანობის მიმართულებებს, კულტურული, ესთეტიკური, ეკონომიკური, ტექნიკური და სოციალური განვითარების სტრატეგიას.
ფონდს აქვს უფლება წარმოადგინოს და დაიცვას თავისი უფლებები, მისი წევრების, აგრეთვე სხვა მოქალაქეების კანონიერი ინტერესები სამთავრობო ორგანოებში, ადგილობრივ ხელისუფლებაში და საზოგადოებრივ გაერთიანებებში.
ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს - საზოგადოებრივ გაერთიანებებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ფონდის საქმიანობაში როგორც ნებაყოფლობითი შემოწირულობებით, ნებაყოფლობითი შემოწირულობებით, ქონებით უფასოდ სარგებლობისთვის, ასევე ფონდთან ორგანიზაციული, შრომითი და სხვა სახის დახმარებით უზრუნველყოფით, მისი ნორმატიული საქმიანობის განხორციელებაში.
ფონდს აქვს უფლება:

შეუერთდეს საერთაშორისო საზოგადოებრივ გაერთიანებებს, შეიძინოს უფლებები და ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ საერთაშორისო საზოგადოებრივი ასოციაციების სტატუსის შესაბამისად, აწარმოოს პირდაპირი საერთაშორისო კონტაქტები და კომუნიკაციები, დადოს ხელშეკრულებები უცხოური არამომგებიანი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან;
დაამყაროს მედია და განახორციელოს საგამომცემლო საქმიანობა, რომელიც აუცილებელია ნორმატიული მიზნების მისაღწევად; საქმიანი თანამშრომლობის, კულტურული, დასასვენებელი, სპორტული, ჯანმრთელობისა და სხვა ღონისძიებების ცენტრების ორგანიზება;
თავისუფლად გაავრცელონ ინფორმაცია თავიანთი საქმიანობის შესახებ;
წამოიწყოთ ინიციატივები საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა საკითხზე, წინადადებების წარდგენა ხელისუფლების ორგანოებისთვის.
მუხლი 2. ფონდის დამფუძნებლები

ფონდის დამფუძნებლები:
ანდრეი ნიკოლაევი (რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის პასპორტი 65 4530070)
იერმაილ ობოლაძე (ID 01013016775)
მუხლი 3. ფონდის წევრთა საერთო კრება 

 
ფონდის უმაღლესი მმართველი ორგანოა ფონდის წევრთა საერთო კრება (შემდგომში - საერთო კრება). საერთო კრება იკრიბება საჭიროების შემთხვევაში, მაგრამ მინიმუმ წელიწადში ერთხელ.
რიგგარეშე გენერალური კრების მოწვევა შესაძლებელია ფონდის დირექტორის გადაწყვეტილებით.
საერთო კრების კომპეტენცია მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
ფონდის წესდების დამტკიცება, დამატებები და დამატებები დამატებით, მათი შემდგომი რეგისტრაციით, კანონით დადგენილი წესით;
ფონდის საქმიანობის პრიორიტეტული სფეროების დადგენა, მისი ქონების ფორმირებისა და გამოყენების პრინციპები;
ფონდის რეორგანიზაციასთან და ლიკვიდაციასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება;
ფონდის მმართველი ორგანოების არჩევა და უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა;
იურიდიული პირის სტატუსით კომერციული და არაკომერციული ორგანიზაციების შექმნის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება ასეთ ორგანიზაციებში მონაწილეობის შესახებ;
დირექტორის შრომის ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრა;
დირექტორის წლიური მოხსენებების დამტკიცება;
განსახილველად შემოთავაზებული სხვა საკითხების გადაწყვეტა.
საერთო კრება უფლებამოსილია, თუ ფონდის წევრთა ნახევარზე მეტი იმყოფება. გადაწყვეტილებები მიიღება ღია კენჭისყრით.
კვორუმის არარსებობის შემთხვევაში, საერთო კრება შეიძლება განახლდეს 30 დღემდე. განმეორებითი შეხვედრა უფლებამოსილია, თუ ფონდის წევრთა ნახევარზე მეტი იმყოფება.
ყველა საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს საერთო კრება, მის სხდომაზე დამსწრე ფონდის წევრთა ხმების უბრალო უმრავლესობით. გადაწყვეტილებები რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებზე, ქარტიის ახალი ვერსიის დამტკიცების შესახებ, ფონდის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, მიიღება კვალიფიციური უმრავლესობით ფონდის წევრთა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 75% + 1 ხმით, საერთო კრებაზე წარმოდგენილი ფონდის წევრთა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 75%.

მუხლი 4. ფონდის დირექტორი 
ფონდის საქმიანობის პრაქტიკული მიმდინარეობისთვის, საერთო კრების მოწვევას შორის, ფონდის დირექტორი აირჩევა - ფონდის მუდმივი მმართველი ორგანო.
ფონდის დირექტორს ირჩევს საერთო კრება ფონდის წევრთა შორის __________ წლის განმავლობაში, საერთო კრების მიერ დადგენილი ოდენობით.
ფონდის დირექტორი არის ანდრეი ნიკოლაევი (რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის პასპორტი 65 4530070)
დირექტორის კომპეტენცია მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
ფონდის ამჟამინდელი მართვა;
მისი წარმომადგენლობა ყველა ინსტიტუტში, ორგანიზაციაში და საწარმოში, საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ;
ახალი წევრების ფონდში მიღებისა და მათი განდევნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
წევრობის საფასურის გადახდის ზომისა და პროცედურის დამტკიცება;
ბრძანებების გაცემა ფონდის საქმიანობის შესახებ;
ფონდის ნორმატიული მიზნების მისაღწევად პროგრამებისა და პროექტების განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
ფონდის სახსრების განკარგვა, ხელშეკრულებების დადება, ფონდის სახელით სხვა სამართლებრივი მოქმედებები, ქონების შეძენა და მართვა, საბანკო ანგარიშების გახსნა და დახურვა;
ფონდის ეკონომიკური და ფინანსური საქმიანობის საკითხების გადაწყვეტა;
თანამშრომელთა დაქირავება, დაქირავება და სამსახურიდან განთავისუფლება;
მინდობილობის გაცემა, მათ შორის, ჩანაცვლების უფლებით;
დირექტორი პასუხისმგებელია, მისი კომპეტენციის ფარგლებში, ფონდის სახსრებისა და ქონების გამოყენებას თავისი ნორმატიული მიზნების შესაბამისად;
დირექტორი ანგარიშვალდებულია გენერალური კრების წინაშე, პასუხისმგებელია ფონდის სტატუსზე და უფლებამოსილია გადაწყვიტოს ფონდის ყველა საკითხი, რომლებიც არ შედის გენერალური კრების ექსკლუზიურ კომპეტენციაში.
ნაწილი 5. სამეურვეო საბჭო 

სამეურვეო საბჭო არის ნებაყოფლობით საფუძველზე შექმნილი ფუძემდებლური ორგანო, რომელიც აკონტროლებს ფონდის საქმიანობას, მიღებულ გადაწყვეტილებებსა და მათ აღსრულებას, ფონდის რესურსების გამოყენებას და საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობას.
სამეურვეო საბჭოს უფლებამოსილების რაოდენობრივი შემადგენლობა და უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება საერთო კრების მიერ, მაგრამ არ შეიძლება იყოს ნაკლები 3 (სამი) ადამიანი და 1 წელი (ერთი) წელი, შესაბამისად.
სამეურვეო საბჭოს წევრები არ შეიძლება იყვნენ ფონდის ოფიციალური პირები.
ფონდის სამეურვეო საბჭოს კომპეტენცია მოიცავს:
ფონდის საქმიანობის ზედამხედველობა და მისი შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობასთან;
ფონდის მმართველი ორგანოების საქმიანობის ზედამხედველობა;
ფონდის პროგრამების შესრულებაზე ზედამხედველობა;
ფონდის ქონების სარგებლობის ზედამხედველობა და ფონდის მიერ უსასყიდლოდ მიღებული თანხების გამოყენება.

მუხლი 6. ფონდში გაწევრიანება

ფონდის წევრები შეიძლება იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც მიაღწიეს 18 წლამდე, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და მოქალაქეობის არმქონე პირები საქართველოში, ასევე იურიდიული პირები - არაკომერციული ორგანიზაციები.
ფონდში მიღება ხორციელდება შემომავალი მოქალაქის, არაკომერციული ორგანიზაციის განცხადების საფუძველზე. ფონდში მიღება ხორციელდება დირექტორის გადაწყვეტილებით.
ფონდის წევრებს აქვთ თანაბარი უფლებები და ასრულებენ თანაბარი მოვალეობები.
ფონდის წევრებს უფლება აქვთ:
მიიღონ ინფორმაცია ფონდის საქმიანობის შესახებ;
მონაწილეობა მიიღოს საერთო შეხვედრებში;
ფონდის საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე წინადადებების წარდგენა, საერთო კრების მიერ განსახილველად და მონაწილეობა მიიღონ მათ განხილვაში და განხორციელებაში;
მონაწილეობა მიიღონ ფონდის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებში;
აირჩიოს და აირჩიოს ფონდის მმართველი და აუდიტის ორგანოები;
თავისუფლად დატოვონ ფონდის წევრობა.
ფონდის წევრები ვალდებულნი არიან:
შეესაბამება ფონდის წესდებას;
მონაწილეობა მიიღონ ფონდის საქმიანობაში;
საერთო კრების გადაწყვეტილების საფუძველზე, გადაიხადოს წევრობის გადასახადი;
ფონდის მმართველი ორგანოების გადაწყვეტილების განხორციელება;
თავიანთი საქმიანობით წვლილი შეიტანონ ფონდის ეფექტურობის გაზრდაში;
არ ჩაიდინოს ისეთი ქმედებები, რომლებიც არღვევს ფონდის წესდებას, რაც გამოიწვევს ფონდს მორალურ ან მატერიალურ ზიანს;
თავი შეიკავონ ფონდის ქარტიის მიზნებისა და ამოცანების საწინააღმდეგოდ.
ფონდის წევრები შეწყვეტენ თავიანთ წევრობას ფონდში, ფონდის დირექტორის სახელზე განცხადების წარდგენით.
ფონდის წევრი მიიჩნევა, რომ გამორიცხულია ფონდიდან განაცხადის შეტანის მომენტიდან.
ფონდის წევრები შეიძლება განთავისუფლდნენ ფონდიდან ქარტიის დარღვევისთვის, წევრობის გადასახადის გადაუხდელობის გამო, აგრეთვე ისეთი ქმედებებისთვის, რომლებიც ფონდის დისკრედიტაციას ახდენენ, რამაც მას მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა.
ფონდის წევრების გამორიცხვა ხდება დირექტორის გადაწყვეტილებით.
ფონდის წევრებს შეიძლება გადაეცეს ფონდის წევრის სერთიფიკატები, რომელთა ფორმას ამტკიცებს დირექტორი.

მუხლი 7. ფონდის ქონება და დაფინანსების წყარო

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ფონდს შეიძლება ფლობდეს მიწის ნაკვეთი, შენობა-ნაგებობები, საცხოვრებელი სახლი, ტრანსპორტი, ტექნიკა, ინვენტარი, კულტურული, საგანმანათლებლო და გამაჯანსაღებელი ქონება, ფულადი სახსრები, აქციები, სხვა ფასიანი ქაღალდები და სხვა საჭირო ნივთები. ფონდის უფლებამოსილი საქმიანობის მატერიალური უზრუნველყოფისათვის.
ფონდის ქონების ფორმირების წყაროებია.
წევრობის გადასახადი;
ნებაყოფლობითი შენატანები და შემოწირულობები;
ფონდის წესდების შესაბამისად ჩატარებული ლექციების, გამოფენებისა და სხვა ღონისძიებების ქვითრები;
შემოსავალი ფონდის საქმიანობიდან;
კანონით აკრძალული სხვა შემოსავლები, გრანტებისა და სპონსორების ჩათვლით.
ფონდს შეუძლია შეიძინოს სამეწარმეო საქმიანობისთვის განკუთვნილი ქონება, ასევე ფონდის ნორმალური და შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის განკუთვნილი ქონება.
ფონდის საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი ვერ გადანაწილდება ფონდის წევრთა შორის და უნდა იქნას გამოყენებული მხოლოდ ფონდის ქარტიის მიზნების მისაღწევად.
ფონდის წევრებს არ აქვთ ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების წილი.
ფონდს შეუძლია განახორციელოს ნებისმიერი გარიგება მის საკუთრებაში არსებულ ქონებასთან დაკავშირებით, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, ამ წესდებას და შეესაბამება ფონდის წესდებას.

მუხლი 8. ფონდის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია 

ფონდის რეორგანიზაცია ხორციელდება საერთო კრების გადაწყვეტილებით.
ფონდის ქონება მისი რეორგანიზაციის შემდეგ გადაეცემა ახლად შექმნილ იურიდიულ პირებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
ფონდის ლიკვიდაცია შესაძლებელია საერთო კრების ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით. ფონდის ლიკვიდაცია ან რეორგანიზაცია ხორციელდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
ფონდის ლიკვიდაციის შემდეგ, ფონდის აქტივები და რესურსები, კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემდეგ, იგზავნება ფონდის წესდებით გათვალისწინებული მიზნებისათვის და არ ექვემდებარება გადანაწილებას მის წევრებს შორის.
მუხლი 9. დასკვნითი დებულებები 

ეს ქარტია ძალაში შევა დამფუძნებლების ხელმოწერისთანავე.
თუ ამ ქარტიის რომელიმე დებულება ბათილად იქნა გამოცხადებული, ეს არ იმოქმედებს ქარტიის სხვა დებულებებზე.
ამ წესდებასა და საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში, კანონი მოქმედებს.

СПАСИБО!

ВСЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭТОГО ПРОЕКТА СОБРАНЫ

Вход

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

prompt

Текст подсказки

rules

Текст правил

Накапливай балы и получай ценные подарки

Пройди регистрацию и получи первые 100 балов

Sign Up